Менеджмент
Ваших
Амбіцій

Кодекс етики медіатора

Преамбула

Метою даного Кодексу є визначення етичних основ для єдиних вимог до надання медіаторами якісних послуг (допомоги) з медіації в Україні.

1. Загальні положення

1.1. У цьому Кодексі терміни вживаються в такому значенні:

Медіація – це процедура врегулювання конфлікту (спору) шляхом переговорів сторін конфлікту (спору) за допомогою одного або кількох посередників – медіаторів. Медіація ґрунтується на принципах добровільної участі; активності сторін медіації; самовизначення медіатора і сторін медіації; толерантності, доброзичливості, незалежності та нейтральності медіатора; конфіденційності інформації, отриманої під час медіації, та щодо факту медіації.

Медіатор – це спеціально підготовлений посередник, який допомагає сторонам конфлікту (спору) у його врегулюванні шляхом організації і забезпечення структурованого переговорного процесу та налагодження комунікації між сторонами. Медіатор не приймає рішень щодо змісту конфлікту (спору).

1.2. За наявності відповідного запиту від сторін медіації, що відображається в письмовому договорі про проведення медіації, та за наявності у медіатора необхідної компетентності медіатор може проводити медіацію, надаючи оцінку суті конфлікту (спору) та поради щодо шляху його розв’язання. При цьому медіатор в будь-якому разі не приймає жодних рішень з приводу конфлікту (спору).

1.3. Реалізація положень цього Кодексу у діяльності медіаторів не повинна суперечити законодавству України та вимогам міжнародного законодавства, яке становить частину українського законодавства.

1.4. Інформація стосовно підготовки, освіти, досвіду медіатора є доступною для сторін та міститься в Реєстрі медіаторів Міжнародного центру медіації Бізнес Школи КРОК.

Інформація про медіатора до Реєстру медіаторів вноситься після заповнення необхідної інформації про діяльність медіатора та проведення оплати за ведення Реєстру медіаторів.

1.5. Вибір медіатора є невід’ємним правом сторін медіації. Сторони мають право на вибір 2 (двох) медіаторів для проведення медіації. У випадку, якщо, з урахуванням обставин справи, є необхідність у залученні до процесу медіації помічника медіатора, на роботу помічника розповсюджуються вимоги щодо принципів медіації. Статус та роль такого помічника погоджуються сторонами медіації у відповідному договорі про проведення медіації.

2. Етичні вимоги до медіатора

2.1. Незалежність і нейтральність. Медіатор має бути незалежним від впливу третіх осіб на процедуру і результат медіації. Медіатор має бути нейтральною особою, яка не є зацікавленою у змісті спору.

2.2. Неупередженість. Медіатор має бути неупередженим у ставленні до сторін, фактів, суджень у конфлікті (спорі), усвідомлено залишаючи осторонь власні стереотипи та власний життєвий досвід. Медіатор не має права оцінювати поведінку та погляди сторін медіації за винятком явного порушення ними правових та/або етичних норм або порядку проведення медіації.

2.3. Толерантність та доброзичливість. Медіатор має бути толерантним, поважати людську гідність учасників медіації та виявляти рівну увагу та доброзичливість до сторін медіації.

2.4. Конфіденційність. Медіатор має дотримуватися усіх правил конфіденційності. Медіатор зберігає конфіденційність усієї інформації, що виникає у зв'язку з

Медіацією , включаючи той факт, що медіація має відбутися або мала місце, тільки згідно із законом або з міркувань державної політики.

2.5. Чесність і щирість намірів. Медіатор має забезпечити належне інформування сторін про процедуру медіації. Медіатор прагне в кожному конфлікті (спорі) допомогти його учасникам порозумітися та мирним ненасильницьким шляхом знайти взаємоприйнятне рішення конфлікту (спору).

2.6. Добровільність та самовизначення медіатора. Медіатор з власної волі бере участь у медіації в конкретній справі. Медіатор самостійно визначає сфери своєї спеціалізації в медіації та форму організації своєї медіаторської діяльності відповідно до вимог законодавства. Медіатор може надавати послуги в ко-медіації (за участю кількох медіаторів), якщо це потрібно з огляду на складність, специфіку спору, множинність чи гендерний склад сторін, брак власного досвіду медіатора.

2.7. Навчання та підвищення кваліфікації медіатора. Медіатор має бути компетентним у всіх питаннях стосовно процедури медіації, що передбачає наявність необхідних знань, умінь та навичок, їх безперервне оновлення та розвиток.

Медіатор повинен мати ступінь магістра в сфері медіації або не менше 90 годин навчання і 90 годин практичної діяльності. Крім того, компетентність медіатора передбачає щорічне вдосконалення знань та практики медіації в об’ємі 1,5 кредитів, де 1 кредит дорівнюється 30 годинам.

У разі, якщо медіатор проходив навчання не в Бізнес Школі КРОК, останній зобов’язується пройти тестування та продемонструвати свої медіаційні навички комісії, що складається із двох кваліфікованих медіаторів, які офіційно працевлаштовані у Бізнес Школі КРОК або які викладають медіацію у Бізнес Школі КРОК.

2.8. Етика відносин між медіаторами. Відносини між медіаторами мають будуватися на засадах взаємної поваги, дотримання прав медіаторів, слідування всім основним принципам етики медіатора, передбачених цим Кодексом. Медіатор не повинен допускати по відношенню до іншого медіатора:

нетактовних та принизливих висловів, висловлювань, що принижують його честь та гідність, завдають шкоди його діловій репутації; поширення свідомо неправдивих відомостей.

3. Етичні засади участі медіатора у медіації

3.1. До надання згоди на участь в процедурі медіації медіатор має пересвідчитися у власній компетентності та здатності зберегти неупередженість.

3.2. Медіатор має відмовитись від участі в процедурі медіації у випадку неможливості зберегти неупередженість, а також у разі наявності фінансової або іншої зацікавленості (прямої чи непрямої) медіатора в конкретному результаті медіації.

3.3. За наявності обставин, що можуть вплинути на незалежність, нейтральність або неупередженість медіатора, він має повідомити про них сторонам медіації, і може проводити медіацію лише за наявності письмової згоди усіх сторін медіації та якщо він впевнений у своїй здатності зберегти незалежність, нейтральність та неупередженість.

3.4. Договір про проведення медіації може укладатися в усній чи письмовій формі в залежності від вимог законодавства.

3.5. Медіатор зобов’язаний проінформувати сторони про осіб, яких буде залучено до медіації (помічників, експертів, аудиторів).

3.6. Медіатор зобов’язаний забезпечити укладення договору про нерозголошення конфіденційної інформації між сторонами та третіми особами.

3.7. Медіатор зобов’язаний зберігати в якості конфіденційної інформації всю інформацію, отриману в процесі проведення медіації чи пов’язану з нею, включаючи факт, що медіація буде проведена чи вже мала місце, за виключенням випадків, якщо це пов’язано з вимогами закону.

3.8. Конфлікт інтересів. Медіатор має уникати ситуацій конфлікту інтересів як під час, так і після медіації. Конфлікт-інтересів не розповсюджується на публічне спілкування між медіатором та сторонами медіації в публічному (соціальному) просторі (професійні заходи, тренінги, конференції, форуми тощо). Медіатор має дотримуватися професійних стандартів доброчесності та етики під час взаємодії у публічному (соціальному) просторі.

3.9. Медіатор вправі рекламувати і просувати свої послуги професійним, правдивим і гідним чином. Медіатор має бути чесним у рекламуванні послуг медіації.

3.10. Медіатор має утриматися від обіцянок і гарантій щодо результатів медіації.

3.11. Медіатор може консультувати сторони медіації щодо процесу медіації.

3.12. Медіатор може, за запитом, в рамках своєї компетентності, надавати консультаційні послуги (пред-/пост-медіаційний консалтинг).

3.13. Медіатор повинен в кожному випадку надавати сторонам повну інформацію про спосіб винагороди, її розмір та умови оплати. Медіатор не погоджується на проведення медіації поки не врегульовані фінансові питання послуг, що надаються. Медіатор не може розпочинати процедуру медіації поки не отримана згода всіх зацікавлених сторін на відповідний розмір винагороди.

4. Відповідальність медіатора

4.1. Медіатор, який не дотримується норм професійної етики медіатор виключається із Реєстру медіаторів без компенсації будь-яких коштів, які вже були сплачені.

4.2. Для визначення порушення професійної етики скликається комісія із двох кваліфікованих медіаторів, які офіційно працевлаштовані у Бізнес Школі КРОК або які викладають медіацію у Бізнес Школі КРОК.
4.3. У разі, якщо медіатор не вносить річну оплату на початку нового року до 10-го числа першого місяця за ведення Реєстру медіаторів, останній виключається із такого Реєстр без створення будь-яких комісій.